Anatocismus (braní úroků z úroků) bude dle nového občanského zákoníku možný

Přestože ani římské právo a ani historicky právo platící na území českých zemí braní úroků z úroků nedovolovaly nebo jen zcela výjimečně, nový občanský zákoník se k tomuto pravidlu postavil opačně.

Současná právní úprava dle § 121 odst. 3 současného občanského zákoníku a § 369 obchodního zákoníku, ve spojení s ustálenou judikaturou Ústavního a Nejvyššího soudu ČR, anatocismus zakazuje, neboť se vychází z principu, že stávající právní předpisy neumožňují sankcionovat neplacení příslušenství.

Jinak tomu bude od roku 2014, kdy nový občanský zákoník výslovně umožní, aby si strany ujednaly, že úroky z úroků lze požadovat.

Toto nenápadné ustanovení bude dle mého názoru znamenat výrazný nárůst objemu příslušenství pohledávek (nehledě na složitost výpočtu) a jenom prohloubí zadluženost ve společnosti.

Přestože tuto novou úpravu lze s ohledem na očekávaný objem úroků z úroků považovat za významný zásah do poměrů dlužnických, důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku jen laxně konstatuje, že „zahraniční právní úpravy je po vzoru římského práva zakazují, jiné je výslovně připouštějí, další o nich mlčí (čímž je připouštějí rovněž)“.

Jedinou brzdou je pak ustanovení § 1805 odst. 2 nového občanského zákoníku, které stanoví, že „Věřitel, který bez rozumného důvodu otálí s uplatněním práva na zaplacení dluhu tak, že úroky činí tolik co jistina, pozbývá právo požadovat další úroky. Ode dne, kdy uplatnil právo u soudu, mu však další úroky náleží.“

Ani dlužníci, jejichž závazek vznikne na základě protiprávního úkonu, nebudou před hrozbou placení úroků z úroků chráněni, neboť nový občanský zákoník výslovně stanoví, že v tomto případě lze úroky z úroků požadovat ode dne, kdy byla pohledávka uplatněna u soudu.

Vzhledem k tomu, že Ústavní ČR soud zákaz anatocismu jako protiústavní neshledal, může být zajímavé, pokud se někdo na něj obrátí s opačným návrhem – prohlásit povolený anatocismus za protiústavní.

 Pro úplnost dodejme, že Nejvyšší soud České republiky v usnesení ze dne 29. listopadu 2012 sp.zn.: 29 Icdo 31/2012 konstatoval, že ani nová úprava anatocismu v novém občanském zákoníku nemůže mít vliv na jeho zákaz dle stávající úpravy.

Napsat komentář