Insolvenční řízení

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení má v první řadě za úkol kolektivním způsobem řešit úpadek nebo hrozící úpadek osoby, buď fyzické či právnické. Jedná se o situaci, kdy daná osoba má více věřitelů a zároveň naplňuje další znaky úpadku, tj. buď předlužení nebo platební neschopnost nebo obecně taková situace hrozí.

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) patří bezesporu mezi právní předpisy, které kladou velmi přísné nároky na účastníky vztahů, které upravují.

Insolvence z pozice dlužníka

Insolvenční zákon velmi přísně trestá zanedbání povinnosti podat insolvenční návrh, kteroužto má jakýkoli dlužník v úpadku. Insolvenční zákon vyvozuje přísnou majetkovou odpovědnost všech osob, které dle zákona povinnost podat insolvenční návrh mají.

Insolvenční návrh je pak kapitolou sám o sobě, kdy dnes již poměrně bohatá judikatura reflektuje obtížnost a formální přísnost kladenou na vyhotovení insolvenčního návrhu a jeho příloh. Můžeme jenom doporučit, aby insolvenční návrh byl připraven opravdu osobou zkušenou, neboť selhání jeho přijetí soudem může mít závažné důsledky např. co do fungování provozu dlužníka, zřizování zajišťovacích práv věřitelů či osobní odpovědnosti příslušných pracovníků dlužníka.

Insolvence z pozice věřitele

Jak již bylo zmíněno, insolvenční zákon klade přísné nároky nejen na dlužníka, ale i na věřitele, a to zejména v otázce přihlašování pohledávek, účasti ve věřitelských orgánech, obchodování s dlužníkem, nabývání majetku od dlužníka apod.

Ze své praxe se setkáváme s mnohými případy, kdy jsou pohledávky věřitelů přihlašovány špatně, ve špatné výši, pořadí či opožděně. Takovéto situace pak mohou vyústit až v majetkovou odpovědnost věřitele v rámci insolvenčního řízení, která může dosáhnout i výše přihlašované pohledávky.

Opětovně lze jen doporučit, aby věřitelé ponechali zpracování přihlášek pohledávky na osoby, které mají nejen zkušenosti s insolvenčním řízením, ale dokáží také dostatečně fundovaně pohledávky správně právně kvalifikovat, zařadit a přihlásit.

Konkurs či reorganizace?

Jste – li vlastník, manažer nebo významný věřitel podnikající společnosti, můžete být postaven před dilema, zda se při řešení úpadku Vaší společnosti (dlužníka) vydat cestou konkursu či reorganizace Vaší společnosti (dlužníka). Chcete-li se dozvědět jak na to, neváhejte se prosím podívat na tyto stránky.

 Oddlužení

Jste-li fyzickou osobou, nepodnikatelem, máte velkou šanci zbavit se Vašich dluhů jednou provždy.

Institut oddlužení, zavedený insolvenčním zákonem, cílí právě na osoby, které se dostaly do dluhové spirály a nejsou schopny se vymanit z tohoto bludného kruhu.

Neváhejte nás kontaktovat, chcete – li pochopit význam oddlužení nebo chcete-li jen prostě pomoci s náročnou přípravou insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení.