Postoupení pohledávky za panem Václavem Fojtíkem

Insolvenční správce nabízí k postoupení z insolvenčního řízení pohledávku za panem Václavem Fojtíkem, dat. nar. 6. 3. 1966, bytem Školní náměstí 341/7, Předletice, 400 01 Ústí nad Labem. Pravomocným a vykonatelným Rozsudkem č.j. 80 Cm 197/2018-22 vydaným dne 18. listopadu 2019 ve znění Opravného usnesení č.j. 80 Cm 198/2018-35 ze dne 23. června 2020, byla panu Václavu Fojtíkovi uložena povinnost zaplatit částku 1 617 091,21 Kč a 393 393,04 EUR s příslušenstvím.

Bližší informace jsou uvedeny v Podmínkách nabídkového řízení, viz níže.