Nabídka služeb pro podnikatele

Vážení klienti, 

jsme připraveni Vám poskytnout právní servis v

  • oblasti obchodního (občanského) práva hmotného, zejména při sepisování smluv (kupní, darovací, o dílo, nájemní, o půjčce, o zřízení věcného břemene atd.) ohledně nemovitostí i movitých věcí, ve věcech nekalosoutěžního jednání apod.;
  • oblasti obchodního práva společenstevního při zakládání společností či družstev (komplexní servis spojený s přípravou korporátních dokumentů), změnách a přeměnách společností (fúze, rozdělení, převody jmění na společníka), převodech obchodních podílů (smlouvy o převodu obchodního podílu), včetně s tím spojeného rejstříkového řízení u rejstříkových soudů (zápisy do obchodního rejstříku);
  • oblasti práva insolvenčního, zejména příprava insolvenčního návrhu, přihlášení pohledávek věřitele do insolvenčního řízení, zastupování věřitelů či dlužníků v rámci insolvenčního řízení, příprava reorganizačních plánů při reorganizaci, včetně služeb zvláštního insolvenčního správce;
  • oblasti práv k duševnímu vlastnictví, zejména při registraci ochranných známek a patentů, průmyslových vzorů, spory spojené s ochranou práv k duševnímu vlastnictví, řízení před ÚPV;
  • oblasti práva směnečného;
  • v oblasti zrušení a likvidací společností, včetně služeb likvidátora;
  • oblasti práva občanského procesního, zejména při zastupování před soudy,  vymáhání pohledávek (včetně exekučního řízení), v pracovněprávních sporech, ve sporech o náhradu škody;
  • oblasti práva správního, zejména při zastupování před správními orgány ve stavebním či přestupkovém řízení;
  • oblasti práva trestního (zastupování poškozených v adhézním řízení či obhajoba obviněných právnických osob).

Neváhejte se nás telefonicky obrátit na tel. +420 608 963 203, faxem na čísle + 420 222 361 202, na emailu naší advokátní kanceláře nebo využijte naší ON-LINE PORADNU.