Archiv pro měsíc: Srpen 2012

Generální plná moc v řízení dle správního řádu

V nedávné době byla diskutována sporná otázka použití tzv. generální plné moci v řízení dle správního řádu (z.č. 500/2004 Sb.). Spory vyústily v žádost ombudsmana adresovanou ministerstvu vnitra o posouzení možnosti využití generální plné moci v řízení dle správního řádu.

Výsledkem jednání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu je připuštění použití generální plné moci za určitých podmínek.

Obecně není generální plná moc obecného zmocněnce ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 o.s.ř. přípustná a pro použití v řízení dle správního řádu je vyloučena speciálním ustanovením správního řádu, § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu, kde je stanoveno, že zmocnění musí být uděleno pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo bez omezení v budoucnu; podpis na plné moci musí být v tomto případě vždy úředně ověřen a plná moc musí být do zahájení řízení uložena u věcně příslušného správního orgánu, popřípadě udělena do protokolu.

Vedle toho generální plná moc udělená advokátovi ve smyslu ustanovení § 31 odst. 4 občanského zákoníku, je ministerstvem vnitra považována za zmocnění udělené pro poskytování právních služeb, tedy za zmocnění v jiném rozsahu (vymezeném v plné moci) na základě zvláštního zákona v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 písm. d) správního řádu a je tedy přípustná.

Pro doplnění nutno zmínit také prokuru, kterou ministerstvo vnitra za podmínek stanovených obchodním zákoníkem také uznává za zmocnění udělené v jiném rozsahu na základě zvláštního zákona (obchodního zákoníku) ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 písm. d) správního řádu.

Advokátní úschova – věc potřebná!!

Dovršením a největším kamenem úrazu každého obchodu bývá zaplacení.

Peníze jsou synonymem likvidity, a proto je navýsost důležité, aby v žádném okamžiku do doby naplnění transakčních podmínek nebylo nejasné, kde peníze jsou a kdo s nimi disponuje.

Na druhé straně při dodávce zboží či prodeji věci požaduje dodavatel či prodávající jistotu zaplacení při převodu vlastnického práva ke zboží či věci na nabyvatele. Lidově řečeno musí na peníze „vidět“.

Nezastupitelnou roli v tomto případě sehrává důvěryhodný nezávislý prostředník, který umožní stranám získat požadovanou jistotu. Logickou osobou pro poskytnutí této jistoty je advokát, který je do transakce detailně zasvěcen a je schopen pojmout veškeré nuance s ní související.

Advokát uschovává peníze (ale nejenom peníze, ale i jiné hodnoty včetně cenných papírů, např. platební směnku) na základě písemné smlouvy s klientem, případně se všemi stranami transakce. Tato smlouva má v ideálním případě obsáhnout (dát odpověď na) veškeré situace, které ve vztahu mezi stranami mohou nastat.

Pečlivá příprava smlouvy o úschově zajišťuje bezpečí pro všechny strany transakce a bývá jakýmsi jízdním řádem vypořádání transakce.

Peněžní prostředky advokát vede na samostatném účtu úschov klienta u důvěryhodné banky nebo banky dle výběru klienta. Částky do výše 15 000 EUR (350 000 Kč od 1.1.2013) pak advokát může přijmout do úschovy i v hotovosti. Takto přijaté prostředky pak obratem uloží na úschovní účet.

Cenné papíry a jiné ceniny pak advokát uschová v safesové schránce u banky či ve svém trezoru tak, aby byla zajištěna dostatečná ochrana.

Pro své klienty zajišťujeme úschovu peněžních prostředků i jiných věcí (cenných papírů, listin, drobných předmětů atd.) v souvislosti s ostatními poskytovanými právními službami zdarma.

Bližší podrobnosti naleznete na stránce Advokátní úschova a správa majetku.