Advokátní úschova – věc potřebná!!

Dovršením a největším kamenem úrazu každého obchodu bývá zaplacení.

Peníze jsou synonymem likvidity, a proto je navýsost důležité, aby v žádném okamžiku do doby naplnění transakčních podmínek nebylo nejasné, kde peníze jsou a kdo s nimi disponuje.

Na druhé straně při dodávce zboží či prodeji věci požaduje dodavatel či prodávající jistotu zaplacení při převodu vlastnického práva ke zboží či věci na nabyvatele. Lidově řečeno musí na peníze „vidět“.

Nezastupitelnou roli v tomto případě sehrává důvěryhodný nezávislý prostředník, který umožní stranám získat požadovanou jistotu. Logickou osobou pro poskytnutí této jistoty je advokát, který je do transakce detailně zasvěcen a je schopen pojmout veškeré nuance s ní související.

Advokát uschovává peníze (ale nejenom peníze, ale i jiné hodnoty včetně cenných papírů, např. platební směnku) na základě písemné smlouvy s klientem, případně se všemi stranami transakce. Tato smlouva má v ideálním případě obsáhnout (dát odpověď na) veškeré situace, které ve vztahu mezi stranami mohou nastat.

Pečlivá příprava smlouvy o úschově zajišťuje bezpečí pro všechny strany transakce a bývá jakýmsi jízdním řádem vypořádání transakce.

Peněžní prostředky advokát vede na samostatném účtu úschov klienta u důvěryhodné banky nebo banky dle výběru klienta. Částky do výše 15 000 EUR (350 000 Kč od 1.1.2013) pak advokát může přijmout do úschovy i v hotovosti. Takto přijaté prostředky pak obratem uloží na úschovní účet.

Cenné papíry a jiné ceniny pak advokát uschová v safesové schránce u banky či ve svém trezoru tak, aby byla zajištěna dostatečná ochrana.

Pro své klienty zajišťujeme úschovu peněžních prostředků i jiných věcí (cenných papírů, listin, drobných předmětů atd.) v souvislosti s ostatními poskytovanými právními službami zdarma.

Bližší podrobnosti naleznete na stránce Advokátní úschova a správa majetku.

Napsat komentář