Generální plná moc v řízení dle správního řádu

V nedávné době byla diskutována sporná otázka použití tzv. generální plné moci v řízení dle správního řádu (z.č. 500/2004 Sb.). Spory vyústily v žádost ombudsmana adresovanou ministerstvu vnitra o posouzení možnosti využití generální plné moci v řízení dle správního řádu.

Výsledkem jednání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu je připuštění použití generální plné moci za určitých podmínek.

Obecně není generální plná moc obecného zmocněnce ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 o.s.ř. přípustná a pro použití v řízení dle správního řádu je vyloučena speciálním ustanovením správního řádu, § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu, kde je stanoveno, že zmocnění musí být uděleno pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo bez omezení v budoucnu; podpis na plné moci musí být v tomto případě vždy úředně ověřen a plná moc musí být do zahájení řízení uložena u věcně příslušného správního orgánu, popřípadě udělena do protokolu.

Vedle toho generální plná moc udělená advokátovi ve smyslu ustanovení § 31 odst. 4 občanského zákoníku, je ministerstvem vnitra považována za zmocnění udělené pro poskytování právních služeb, tedy za zmocnění v jiném rozsahu (vymezeném v plné moci) na základě zvláštního zákona v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 písm. d) správního řádu a je tedy přípustná.

Pro doplnění nutno zmínit také prokuru, kterou ministerstvo vnitra za podmínek stanovených obchodním zákoníkem také uznává za zmocnění udělené v jiném rozsahu na základě zvláštního zákona (obchodního zákoníku) ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 písm. d) správního řádu.

Napsat komentář